Reisitingimused

Sellelt lehelt leiad Go Traveli üldised müügitingimused, lennupiletite müügitingimused, majutuse müügitingimused ning pakettreiside teabelehed ja müügitingimused. Tutvu ka “Reisija meelespeaga”!

 

AS GoTravel reisiteenuste müügitingimused

  1. Üldsätted

1.1. AS GoTravel, registrikood 10113159, aadress Toompuiestee 37, 10133 Tallinn, tel (+372) 631 0110, e-post gotravel@gotravel.ee, veebileht www.gotravel.ee (edaspidi Go Travel), on reisiteenuste osutajate volitatud müügiagent, kes müüb laias valikus reisiteenuseid üle maailma. Käesolevaid reisiteenuste müügitingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mis on saadaval Go Traveli reisibüroodes ja veebilehel.

 

  1. Mõisted

2.1. Go Travel – müügiagent, kes vahendab reisiteenuse osutajate Reisiteenuseid üle maailma.

2.2. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes esitab või on esitanud Go Travelile tellimuse.

2.3. Reisija – füüsiline isik, kes sõlmitud lepingu alusel Reisiteenust kasutab.

2.4. Teenusepakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab Reisiteenuseid ja kellega Klient sõlmib lepingu Reisiteenuste osutamiseks.

2.5. Reisiteenus – reisipaketid ja üksikud reisiteenused, mida Go Travel pakub müügiks ja/või vahendab Kliendile.

2.6. Tellimuskinnitus – kirjalik dokument, mis kinnitab lepingu sõlmimist Kliendi ja Teenusepakkuja vahel. Tellimuskinnituseks ei ole tellimus/müügieelne arve, ülevaade broneeringust vms.

2.7. Reisikonsultant – Klienti teenindav Go Traveli esindaja, kes jagab informatsiooni Reisiteenuste kohta, nõustab Klienti ja vormistab Reisiteenuste ostu.

 

  1. Reisiteenuste müük

3.1. Reisikonsultant tutvustab Kliendile Reisiteenuse ostuvõimalusi, mis sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest Reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub Go Travel Kliendil arvestada, et kiire tellimuse kinnitamise ning müügieelse arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.

3.2. Go Travel palub Kliendil enne tellimuse vormistamist tutvuda põhjalikult Teenusepakkuja lepingutingimustega ja informeerida Go Traveli Reisikonsultanti Kliendi reisisoovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust Reisiteenuse osutamisel.

3.3. Kliendi esitatud tellimus koos müügieelse arve tasumisega muutub pärast Teenusepakkuja või Go Traveli väljastatud Tellimuskinnitust siduvaks Reisiteenuse müügilepinguks.

3.4. Juhul kui Teenusepakkuja ei anna nõusolekut Kliendi tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud või hinnad muutunud), jääb leping sõlmimata. Go Travel informeerib sellest Klienti ja vastavalt Kliendilt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda Kliendi poolt muudetud Tellimuse täitmiseks.

3.5. Tellimuskinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Konkreetse Reisiteenuse muutmis- ja annulleerimistingimusi tutvustab Reisikonsultant enne tellimuse kinnitamist. Klient esitab oma muutmis- või annuleerimissoovi e-kirja teel. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul tasu eest, kui Teenusepakkuja pole otsustanud teisiti.

3.6. Reisiteenuse broneerimise ja/või ostmisega annab Klient nõusoleku oma isikuandmete (sh ka teiste isikute, kelle jaoks ja huvides Klient Reisiteenust broneerib/ostab) edastamiseks Reisiteenuse osutajale. Klient on kohustatud esitama Go Travelile ja Teenusepakkujale ainult tõeseid andmeid ja vastutama andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.

3.7. Go Travelil on õigus jätta Kliendi korraldus täitmata ja Tellimuskinnitus ühepoolselt etteteatamata annulleerida, kui Klient ei täida maksekohustust või kui klient ei ole täitnud üldtingimusi.

3.8. Go Travel teeb Tellimuskinnitused ja muud reisidokumendid Kliendile kättesaadavaks e-kirja teel või Go Traveli büroos.

Reisiteenuse osutajad on valdavalt üle läinud elektrooniliste piletite kasutamisele (e-pilet). E-pilet on e-kirja teel saadetav reisidokument, mis annab Kliendile Reisiteenuse kasutamise õiguse vastavalt piletil toodud tingimustele. Kliendi soovil ja kulul saadetakse dokumendid Kliendi poolt edastatud aadressile, kasutades kuller- või postiteenuseid. Taoline dokumentide saatmine toimub Kliendi vastutusel. Võõrkeelse informatsiooni tõlgib Go Travel tellimuse vormistamisel Kliendi soovil eesti keelde.

3.9. Tellimuskinnituse kättesaamisel on Kliendil kohustus kohe kontrollida reisijate nimede, reisikuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sisestatud andmetele ja broneeringule. Oluline on kontrollida, et Tellimuskinnitusel toodud Kliendi andmed oleksid samased Kliendi reisidokumendis toodud andmetega. Go Traveli või Teenusepakkuja poolt põhjustatud tehnilised puudused kõrvaldatakse, kui sellest on viivitamatult Go Travelit teavitatud. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest.

3.10. Reisiteenuse eest tasumisega kinnitab Klient oma tellimuse Reisiteenuse ostmiseks ning nõustub käesolevate üldtingimustega, sealhulgas ka Teenusepakkuja müügitingimustega. Klient on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib Reisiteenuse kasutamiseks lepingu Teenusepakkujaga.

 

  1. Kinnitatud Reisiteenuse muutmis- ja taganemisõigus

4.1. Kinnitatud tellimuse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Odavama hinnaklassiga reisiteenuste puhul muutmis- ja annulleerimisvõimalused reeglina puuduvad, kallima hinnaklassiga paindlikumate reisiteenuste puhul on muutmine ja annulleerimine võimalik, kuid seda üldjuhul lisatasu eest. Juhul, kui kliendil tekib soov kinnitatud tellimust muuta või annulleerida, siis palume sellest informeerida Go Traveli Reisikonsultanti e-kirja teel. Kinnitatud tellimuse muutmisega kaasneb kliendil kohustus tasuda kõik muutmisega seonduvad kulud.

 

  1. Reisidokumendid, viisad, tervisenõuded

5.1. Klient kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Go Travel ja Teenusepakkuja eeldavad, et Kliendil, sh ka alaealisel isikul, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks.

5.2. Kliendi soovil täpsustab Go Travel reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.

5.3. Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab Reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad ja Eesti Vabariigi Välisministeerium.

5.4. Sihtkohariigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.

5.5. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt siin.

5.6. Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud veebilehel siin.

 

  1. Vastutus ja kohaldatav õigus

6.1. Go Travel vastutab Reisiteenuste müügi korraldamise ja vormistamise eest ning Teenusepakkuja poolt ettenähtud teabe edastamise eest Kliendile.

6.2. Go Travel ei vastuta Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingust tulenevate Teenusepakkuja kohustuste täitmise eest, sh Teenusepakkuja antud müügilubaduste sisu ja kehtivuse eest. Go Travel ei vastuta ka juhul, kui Teenusepakkuja taganeb oma müügilubadusest või muudab Reisiteenuse hinda või tingimusi mis tahes ajahetkel. Samuti ei vastuta Go Travel juhul, kui Teenusepakkuja otsustab etteteatamata peatada või lõpetada Reisiteenuse müügi ja/või osutamise.

6.3. Kliendi ja Go Traveli vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.

6.4. Kliendi ja Teenusepakkuja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Teenusepakkuja määratud riigi õigusakte ja riikidevahelisel teenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

6.5. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

 

  1. Pretensioonide esitamine

7.1. Enne reisi algust tekkinud Reisiteenustega seotud küsimustest või probleemidest peab Klient Go Travelit kohe teavitama. Kui Klient leiab reisi ajal, et Reisiteenus ei vasta lepingule, tuleb tal sellest kohe kohapealset Teenusepakkujat ja Go Travelit informeerida.

Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb esitada kirjalik pretensioon niipea kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisi lõppemisest või ostetud Reisiteenuse osutamise lõppemisest ning mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teadasaamisest. Tähtajaks esitamata pretensioonid on aegunud.

Kirjalik pretensioon tuleb saata käesolevate müügitingimuste päises toodud kontaktandmetel või e-postile tagasiside@gotravel.ee. Teatele tuleb lisada tõendid lepingurikkumise kohta ning lisakulutusi ja võimalikku tekitatud kahju tõestavad dokumendid. Teenuse mittevastavusel kokkulepitud tingimustele on kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

7.2. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel (+372) 620 1707. Komisjoni veebileht ja menetlusreeglid on kättesaadavad internetiaadressil: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

 

  1. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

8.1. Tellimuse esitamisega annab Klient Go Travelile nõusoleku oma isikuandmete (v.a delikaatsed isikuandmed) kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, Reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise ning lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele, sh Reisiteenuste osutajale ja/või isikutele, kes on seotud Reisiteenuse osutamisega, on lubatud, kuid see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende edastamise kohta; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

8.2. Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuvedaja Kliendi broneeringuinfo vastavalt riigipiiri seadusele töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat alates andmete kättesaamisest.

Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub Kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.

 

Lennupiletite müügitingimused

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse lennupiletite müügil eraldi reisiteenusena. Go Travelist lennupiletite broneerimine või ostmine tähendab siintoodud tingimuste aktsepteerimist Kliendi poolt.

Lennupileti hinnapakkumine

Go Traveli poolt Kliendile tehtav lennupiletite hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise ajal kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Nii hinnad kui ka kohtade olemasolu muutuvad pidevalt ja Go Travel ei saa garanteerida pakutud hinnaga piletite saadavust Kliendi broneerimis- või piletiostusoovi korral.

Mida pikem aeg jääb pakkumise tegemise ja Kliendi broneerimis- või piletiostusoovi väljendamise vahele, seda tõenäolisemad on võimalikud muutused hindades või kohtade saadavuses. Soovitame sobiva hinnapakkumise korral oma soovidest meid võimalikult kiiresti teavitada. Kui kõigi reisijate nimed on meile teada, võime teha koos hinnapakkumisega ka broneeringu. Sellisel juhul palume meid teavitada, kas olete broneeringu hoidmisest huvitatud – kui ühele reisijale on samale lennule broneeritud mitu kohta, võib lennufirma osa või kõik neist tühistada.

Lennupileti broneering

Go Traveli tehtud broneering tähendab kohtade blokeerimist broneerimissüsteemis Kliendi poolt teatatud reisija(te) nimel. Lennukisse kohti broneerides lähtub Go Travel Kliendi soovidest hinna, lennuaegade ja kasutatavate lennufirmade osas. Broneering annab Kliendile eelisõiguse valitud piletite väljaostmiseks piiratud aja vältel.

Broneering ei too Kliendi ega lennufirma jaoks kaasa otseseid rahalisi kohustusi ega garanteeri lennuaegu, hindu, hinnareegleid või kohtade saadavust. Väljaostmata piletiga broneeringuid võivad lennufirmad oma äranägemise kohaselt muuta või tühistada, ilma et lennufirmal või Go Travelil seeläbi Kliendi ees mingeid kohustusi tekiks. Samuti võib lennufirma vajadusel nõuda piletite väljaostmist varem kui vastava hinna reegel muidu ette näeks.

Soodushinnaga broneeritud piletid tuleb üldjuhul välja osta piiratud aja vältel, lähtuvalt konkreetse hinnaga kaasnevatest reeglitest. Mida odavam on piletihind, seda suurema tõenäosusega tuleb pilet välja osta vahetult või väga lühikese aja jooksul pärast broneerimist. Võimalike hinnamuutuste ärahoidmiseks on alati soovitatav osta lennupilet broneerimisega samal päeval. On ka lennufirmasid ja hindu, mille puhul kohtade broneerimine ei olegi võimalik ja ainus viis piletit saada on selle kohene ostmine.

Tähtajaks väljaostmata broneeringud muutuvad kehtetuks. Kui peale väljaostmistähtaja möödumist Klient siiski soovib piletit samadele lendudele, tuleb teha uus broneering, lähtudes sellel hetkel reaalselt saadaolevatest kohtadest ja hindadest.

Lennupilet

Väljastatud lennupilet (ükskõik kas elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut lennufirma (vedaja) ja Kliendi (reisija) vahel. Leping hakkab kehtima pileti väljastamise hetkest ja selle järgi kohustub lennufirma transportima reisijat piletil näidatud marsruudil.

Pileti täpsemad kasutustingimused (muutused, tühistamine, peatuste tegemise võimalused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest.

Lende tuleb kasutada piletil olevas järjekorras ja üksnes selle inimese poolt, kelle nimele pilet on väljastatud.

Go Travel toimib piletit müües vastava lennufirma volitatud agendina ja vastutab pileti korrektse vormistamise eest.

Klient peab piletite kättesaamisel need alati põhjalikult üle kontrollima ja vigade leidmisel Go Travelit sellest koheselt informeerida. Vigade parandamine ei pruugi olla tehniliselt võimalik kui meile neist sama päeva jooksul teada ei anta. Kõigi võimalike vaidluste puhul lähtume alati üksnes kirjalikest dokumentidest (pakkumised, reisikavad, piletikinnitused jm).

Kui reisija ei ilmu lennule, kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada ka sama pileti kõik edasised lennud. Reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei pruugi olla hinnareeglite kohaselt lubatud ja sellisel soovi korral võib lennufirma vajadusel nõuda lisatasu.

Lennule registreerimine

Reisija peab ennast õigel ajal lennule registreerima ja väljuva lennu väravasse saabuma. Hilinenud reisijat ei pruugita lennule lubada ja olemasoleva pileti edasine kasutamine, muutmine või tagastamine ei pruugi olla võimalik.

Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja lennufirmast tavaliselt 30–60 minutit enne lennu väljumist. Kuna võimalikes järjekordades seismiseks ja turvakontrolliks kulub samuti aega, soovitame lennujaama tulla 2–3 tundi (üksikjuhtudel ka kauem) enne planeeritud väljumisaega, arvestades kohalikke liiklusolusid. Seda aega võib veidi vähendada kui registreeruda lennule internetis ja/või kasutada kõrgemaid teenindusklasse.

Lennule registreerimisel saadaval pardakaardil on täiendavalt näidatud aeg, millal tuleb olla väljuva lennu väravas – see võib olla oluliselt varajasem kui vastava lennu väljumisaeg. Juhime tähelepanu, et väljumisaegu, väravaid ja isegi lennujaama terminale võidakse operatiivselt muuta ning reisija peab lennujaama infotabloode või teadustuste vahendusel ennast nende muutustega kursis hoidma.

Soovitame võimalusel registreeruda lennule internetis hiljemalt reisile eelneval päeval. Mõni lennufirma võib küsida lisatasu lennujaamas lennule registreerimise ja/või pardakaardi väljastamise eest.

Reisija pagas

Lennupileti olemasolul on kliendil õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks ka käsipagasit. Lubatud pagasi kaal ja teatud juhtudel ka mõõdud on välja toodud iga konkreetse lennukompanii kodulehel. Pagas ei või sisaldada keelatud esemeid. Teatud pagasi osas (spordivarustus, muusikariistad, lemmikloomad jm) võivad kehtida erinõuded ja neid ei pruugita arvestada lubatud pagasi piirmäära sisse.

Lennufirma vastutab tema hoole alla antud pagasi eest, kuid nende vastutuse ulatus on piiratud.

Go Travelil puudub igasugune võimalus mõjutada lennufirmade pagasiteeninduse tööd ning lahendada pretensioone, mis võivad tuleneda pagasi hilinemisest, rikkumisest või kadumisest. Võimalikud kaebused tuleb esitada vahetult lennufirmale, soovitatavalt enne lennujaamast lahkumist.

Mõne lennufirma puhul võivad pagasitasud (sh ka käsipagasi eest) väga oluliselt mõjutada reisi lõplikku maksumust, sellega tuleks arvestada juba enne piletiostu hindade võrdlemisel.

Soovitame jätta väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) kindlasti käsipagasisse. Samas tuleb silmas pidada, et teatud esemete vedu käsipagasis võib olla piiratud või hoopis keelatud (kosmeetika, vedelikud, tuleohtlikud ained, terariistad jms).

Palun täpsustage konkreetse piletiga kaasnevaid pagasinõudeid Go Traveli reisikonsultandiga.

Samal piletil olevate ümberistumistega lendude puhul on üldjuhul võimalik pagas registreerida kuni pileti lõppsihtkohani. Soovitame planeerida ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks võimalik pagas transiitlinnas välja võtta.

Ümberistumistega lend, lennud samal piletil

Lennufirma vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe pileti (veolepingu) piires eeldusel, et minimaalsetest ühendusaegadest on piletit vormistades kinni peetud. Lendude graafikumuutustest, ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennule mittejõudmise korral on vastaval lennufirmal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist.

Go Travel lähtub ümberistumis(t)ega pileteid müües broneerimissüsteemides olevast informatsioonist minimaalsete ühendusaegade kohta. Kui lennud on ühel piletil, vastutab hilinemiste või lendude ärajäämise korral reisija edasitoimetamise eest pileti lõppsihtkohta see lennufirma, mille lend graafikust kõrvale kaldub. Edasine transport võib toimuda ka muud transpordiliiki kasutades, sellele ei ole seatud konkreetseid ajalisi piiranguid ja lennufirma ei pea kompenseerima tekkivaid lisakulusid (hotell, söögid). Lennufirma vastutus ei laiene juhtudele, kui lend toimub plaanipäraselt, ent reisija jääb sellest hoolimata jätkulennust maha (näiteks turvakontrolli järjekordade, lennujaamas äraeksimise vm tõttu).

Lendude graafikujärgse toimumise korral on õigel ajal jätkulennule jõudmine reisija vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused lennuühendused, mis jätavad lendude vahele lubatud miinimumiga võrreldes oluliselt pikema vaheaja.

Ümberistumistega lend, eraldi piletite kasutamine

Sama reisi raames eraldi lennupiletite kasutamine võib paljudel juhtudel anda rahalist kokkuhoidu, võimaldada kombineerida lennufirmasid, millel puuduvad omavahelised lepingud lendude vormistamiseks samale piletile, ning pikemalt peatuda transiitlinnades, kus samal piletil olevad ühendused peatuseid ei luba.

Eraldi piletite puhul kehtib lennufirma vastutus võimalike graafikumuutuste, hilinemiste või lendude tühistamise puhul ainult ühe pileti (veolepingu) piires. Erineva veolepingu alla kuuluvatele lennu- või muu transpordi jätkuühendustele jõudmine on igal juhul ainult reisija vastutusel.

Alati on turvalisem kasutada ühe reisi raames ühte piletit. Mõnikord pole see aga seoses erinevate lennufirmade omavaheliste lepingute puudumisega või lennufirma hinnapoliitika tõttu võimalik.

Soovitame ühe reisi raames eraldi pileteid kasutades planeerida ümberistumised väga suure ajavaruga. Arvestades, et eraldi piletitega reisides ei pruugi lennufirmad võimaldada reisija ega pagasi registreerimist kaugemale, kui ühel piletil olevate lendude sihtkoht, ja seetõttu ei ole transiitlinnas võimalik jääda turvatsooni, tuleks lendude vahele jätta minimaalselt 2–3 tundi. Transiitlinnas võib vajadusel ööbida või seal pikemalt peatuda.

Paljusid eraldi piletite kasutamisega seonduvaid riske aitab täiendavalt  maandada eraldi ostetav reisitõrke kindlustus.

Lennuplaan, hilinemised, tühistamised

Piletil ja reisikavas olevad lendude väljumis- ja saabumisajad on näidatud orienteeruvana ega moodusta osa veolepingust. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna võib ette tulla lendude hilinemisi või tühistamist.

Ka võimalike reisitõrgete puhul ei vastuta lennufirma reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuse kasutamise või kasutamata jätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses võimalikku saamata jäänud tulu või tekkinud moraalset kahju.

Kuna lennutransport on väga sõltuv tehnilistest ja ilmastikuoludest ning primaarne on alati reisijate turvalisus, ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamist igas olukorras vältida. Seda silmas pidades soovitame kriitilise tähtsusega reisid planeerida alati piisava ajavaruga ja kasutada paindlike tingimustega pileteid, et võimalikud tõrked lendude väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud eesmärgi täitmist.

Lennuettevõtja võib muuta oma graafikuid ja tühistada lende, kui sellest teatatakse vähemalt 2 nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja ei saa mõjutada, võib muuta graafikuid ka vähem ette teatades. Piletiteks vormistamata broneeringute osas ei kanna lennuettevõtja ega Go Travel vastutust ega garanteeri ka uute kohtade saadavust sama hinnaga.

Tühistatud lennule piletit omavale kliendile pakub lennuettevõtja kas piletiraha tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta.

Reisija lennule mittelubamine lennufirma poolt

Juhul kui lend on ülemüüdud, võivad lennufirmad mitte lubada pardale kinnitatud kohaga reisijat isegi juhul, kui lennule on õigel ajal registreeritud ja lähteväravasse jõutud.

Lisaks võib lennufirma ilma mingi kompensatsioonita keelduda vedamast isikut, kes on nähtavalt joobes, ei allu lennufirma personali korraldustele või kujutab väljakutsuva käitumisega ohtu kaasreisijatele või lennuturvalisusele.

Õiguste kaitse

Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes Euroopa Liidu territooriumilt, samuti Euroopa Liidu siseselt lennuettevõtjate teenuseid kasutades, kaitseb reisija õigusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Reisija õigusi kaitstakse eelkõige seoses lennuaja muutmise, sh lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on toodud siin.

Tarbija taganemisõigus

Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole sidevahendi abil reisijaveoteenuse osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.

Tarbijal tuleb arvestada, et lennupileti ostmisel nii sidevahendi abil kui ka reisibüroost, puudub tarbijal õigus lennupiletit 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.

Pretensioonide esitamine

Palun tutvu Go Traveli Müügitingimused punkt 7.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Palun tutvu Go Traveli Müügitingimused punkt 8.

Majutuse müügitingimused

Majutuse tellimine

Majutusteenuse ostmisel sõlmib Klient lepingu majutusettevõttega. Lepingu järgi on majutusettevõttel kohustus osutada lepingus sätestatud teenuseid kokkulepitud tingimustel. Kliendil tuleb järgida majutusettevõtte poolt kehtestatud teenuse osutamise tingimusi ja kehtivat kodukorda. Vastavad tingimused ja kodukord on teatavaks tehtud konkreetse majutusettevõtte kodulehel. Võimalikud erisoovid (näiteks kõrvuti asetsevad toad, kõrgemal või madalamal asetsevad toad), edastab Go Travel majutusettevõttele. Vastavate soovide täitmine ei pruugi alati olla võimalik, seetõttu ei küsi majutusettevõte erisoovide täitmise eest tasu ja ei taga ka erisoovidega teenuste kättesaadavust.

Sisse- ja väljaregistreerimine

Saabudes majutusettevõttesse tuleb Kliendil sooritada sisseregistreerimine (check-in). Selleks on vajalik esitada kas broneeringu kinnitus või voucher, isikut tõendav dokument ning tuleb täita registreerimise blankett. Enamike riikide majutusettevõtetes on esimeseks võimalikuks sisseregistreerimise ajaks kl 14.00–18.00. Kui kliendil on plaan ilmuda majutusettevõttesse majutuse alguse päeval pärast kl 18.00, siis tuleb sellest majutusettevõtet või Go Travelit eelnevalt informeerida. Hilisemal saabumisel ja sellest teavitamata jätmisel võib majutusettevõte broneeringu tühistada ja toa vabaks anda.

Tubade loovutamine (check-out) toimub olenevalt hotellist kell 11.00–13.00. Hiline lahkumine on võimalik vaid vabade tubade olemasolul ning võib olla lisatasu eest.

Majutuse muutmine ja tühistamine

Kõik hotellimajutusega seotud muudatused ja tühistamised, enne reisi ning reisi ajal, tuleb teha läbi Go Traveli ning need on seotud ajaliste piirangutega. Otse hotellis tehtavad muudatused ja tühistamised võivad kaasa tuua hilisemad probleemid ning ei ole aluseks hüvitise nõuetele.

Go Travel teavitab Klienti, kui muutmise ja annulleerimise tingimused erinevad viimati nimetatud tavapärastest tingimustest. Muutmise või annulleerimistähtaja saabumise eel ei saadeta Kliendile välja täiendavat teadet või meeldetuletust. Seega on tähtajast kinnipidamine Kliendi omal vastutusel.

Probleemide lahendamine

Võimalike probleemide tekkimisel soovitame pöörduda kohe hotelli vastuvõttu. Paljud olukorrad saavad sel viisil kõige kiirema ning operatiivsema lahenduse. Suuremate probleemide korral (nt hotellis ei leita teie broneeringut) peab alati ühendust võtma voucher’il oleval kontakttelefonil.

Krediitkaart tagatisena

Hotellid nõuavad tagatiseks krediitkaarti (selle puudumisel ka sularaha deposiiti). See on eelkõige kohapealsete kulude katteks, nt minibaar ja tasulised TV-kanalid. Hotell võib broneerida kaardilt teatud summa, mis vabastatakse pärast hotellist lahkumist.

Pakettreiside vahendamine

Go Travel vahendab Eesti suuremate reisikorraldajate pakettreise ning mõningaid lähiriikide pakettreise ning lähtub vastava reisikorraldaja kehtestatud reisitingimustest.

Pakettreisi ostes sõlmib Klient pakettreisilepingu reisikorraldajaga, kes vastutab pakettreisi nõuetekohase läbiviimise eest vastavalt pakettreisilepingus antud kirjeldustele ja tingimustele. Go Travel vahendab reisikorraldaja poolt jagatud informatsiooni pakettreisi kirjelduse kohta. Enne pakettreisilepingu sõlmimist tuleb Kliendil tutvuda reisikorraldaja poolt kehtestatud reisitingimustega/pakettreisi lepinguga.

Kliendi korraldada ja vastutada on tema õigeaegne jõudmine reisikorraldaja reisikinnituses toodud pakettreisi alguspunkti, samuti tema tagasisõit pakettreisi lõpp-punktist. Kliendi soovil tutvustab Go Travel erinevaid võimalusi pakettreisi alguspunkti ja lõpp-punktist soovitud sihtkohta sõitmiseks. Valiku sobiva reisijaveoteenuse osas teeb Klient. Valiku juures palume kindlasti arvestada võimalike takistuste, hilinemiste ja viivitustega, sh valitsevate tavapärasest erinevate ilmastikuoludega, liiklusummikutega ja riketega. Juhul, kui klient hilineb pakettreisi alguspunkti endast olenevate põhjuste tõttu, võib reisikorraldaja sõlmitud pakettreisilepingu üles öelda. Sellisel juhul ei ole reisikorraldajal kohustust makstud reisitasu kliendile tagastada.

Suurimate Eesti reisikorraldajate reisitingimused

Ohutu ja turvalise reisimise lühimeelespea

Lennureisija meelespea