Isikuandmete töötlemine Go Travelis: privaatsusteave

1. SISSEJUHATUS

1.1. Meie ettevõte on oma tegevusalast johtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis kasutab igapäevases majandustegevuses isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamise, korraldamise, organiseerimise ja vahendamise eesmärgil. Juhindume enda tegevuses isikuandmete kaitse üldmäärusest (ÜM), isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning muudest andmekaitsealastest normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud peamiselt andmesubjektile ÜMi ja IKSi regulatsioonis ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.2. Me saame aru, et teie kui andmesubjektid olete teadlikud ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest, mistõttu kinnitame, et suhtume teie andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab meie ettevõttes kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest ja kasutamisest kuni kustutamiseni, seades fookusesse isikuandmete kaitse. Kuna isikuandmete kaitse on pidev vastutus, vaatame aeg-ajalt Privaatsusteabe reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

2. ANDMEKAITSESPETSIALIST (AKS)

2.1. Meie ettevõttes AS GoTravel, registrikood 10113159, asukohaga Toompuiestee 37, Tallinn, on andmekaitsealaste nõuete täitmiseks määratud andmekaitsespetsialist, kelleks on järgmine isik:
Ingrid Kä0
Go Groupi andmekaitsespetsialist
Toompuiestee 37, Tallinn
+372 631 0110
juhatus@gotravel.ee

3. ANDMETE KOGUMINE

3.1. Meie ettevõte kogub isikuandmeid peamiselt enda füüsilisest isikust klientidelt. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks. Milliseid andmeid kogume, sõltub konkreetsest reisiteenusest ning võib varieeruda nii tingituna sellest, millega reisitakse (buss/rong/lennuk/laev), kui ka sellest, kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis ELi piires ja ELi riikidega võrdsustatud riikidesse, reis väljaspool ELi asuvatesse riikidesse). Nõuded riikide ja teenuste osutajate lõikes on erinevad, mistõttu võib varieeruda ka isikuandmete maht, mida teenuse osutamiseks koguda on vaja.

Tavapäraselt on reisimisel vajalikud andmed: ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, sugu ja vanus, aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljapoole ELi riike võib loetelu täieneda muu vastava sihtriigi omapärade tõttu (nt, kuid mitte ainult, rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimisajalugu jne). Me kasutame teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada teile reisi- ja turismiteenuseid. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meievahelise sõlmitud lepingu täitmiseks.

3.1.1. MAJUTUSTEENUSE OSUTAMISE JA VAHENDAMISE KÄIGUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kui soetate majutusteenust, on teie andmeid (nimi, sugu, isikukood ja/või sünniaeg) vaja majutusasutustele kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Majutusteenuse tagamiseks on vaja teada nende isikute andmeid, kes majutusteenust kasutama hakkavad, ning aega, mil majutust vajatakse. Üldjuhul on majutusasutused kohustatud pidama majutatavate isikute kohta registrikaarti, millele kantakse seadusest tulenevad andmed ning mis edastatakse õiguskaitseorganitele.

Olenevalt teenuse sisust, võime vajada ka eri liiki isikuandmeid, mis puudutavad majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka teatavate ainete talumatuse infot või andmeid eridieedi kohta (juhul, mil on tellitud majutus- ja toitlustusteenus).

Kui soetate majutus- ja taastusraviteenust, vajame teilt ka eriliiki isikuandmeid, mis seostuvad vastava taastusraviga. Nii saavad meile teatavaks nii taastusravi koht kui ka aeg, samuti selle sisu määral, mil see on vajalik vastava konkreetse taastusravi teenuse osutamiseks. Igal juhul on tegemist eriliiki isikuandmetega ning need edastate meile teenuse saamiseks ise.

Majutusteenuse ja sellega seotud teenuste müümisel juhul, kui parima hinna on pakkunud hulgimüüjad, edastame teie andmed teenuste hulgimüüjale, kes omakorda edastab andmed konkreetsele majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

Nõuame nii majutusteenuse osutajatelt kui ka hulgimüüjatelt isikuandmete töötlemise vastavust ÜMiga. Iga majutusteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.2. KONVERENTSITEENUSE OSUTAMISE JA VAHENDAMISE KÄIGUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Konverentsiteenuse osutamise käigus töötleme isikuandmeid eelkõige konverentsiteenuse lepingu täitmiseks, näiteks juhul, kui registreerime osalejaid ja väljastame arveid (nimi, isikukood, telefon, e-post, ametikoht, ettevõtte nimi), korraldame tõlketeenust, korraldame fotograafi ja operaatori teenust (fotod), korraldame ja monteerime videoülekandeid, korraldame meenete ja trükiste (sh nimesildid) valmistamist ja jagamist, korraldame toitlustust (info talumatuste ja eridieetide kohta, mis on eriliiki isikuandmed). Samuti töötleme kultuuri ja vaba aja programmide organiseerimise käigus nende organiseerimiseks vajaminevaid isikuandmeid (nimi, programmi toimumise aeg, isiku eelistused erinevate programmide puhul), korraldame majutuse (vt p 3.1.1.) ning transpordi majutusasutuste ja konverentsi toimumispaiga vahel (isikute nimed, transpordi toimumise aeg, majutuse ja konverentsi toimumise koht).

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust ÜMiga. Iga konverentsiteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.3. GIIDITEENUSE, GIID-TÕLGITEENUSE JA REISISAATJATEENUSE OSUTAMISE JA VAHENDAMISE KÄIGUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamiseks vajame teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, teenuse osutamise aeg, keeled, mille vahel tõlget vaja on, ning sihtkohad, mida külastatakse. Reisisaatjateenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eriliiki isikuandmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajaduse kohta, aga ka laste puhul nt laste saatjate reisimise kohta). Sihtkohati ja sihtriigiti võib olla ka vajalik teie isikuandmete eelnev edastamine sihtkohta või sihtriigi vastavale asutusele, kui see on nõutav.

Kui olete ostnud meilt giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise vahendust, edastame andmed reeglina giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutajate hulgimüüjale, kes omakorda edastab need andmed konkreetsele teenuse osutajale.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust ÜMiga. Iga giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.4. REISIJAVEOTEENUSE OSUTAMINE JA VAHENDAMINE

Reisijaveoteenuse osutamiseks vajame teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, reisidokumendi andmed, kontaktandmed ning teenusega seotud andmed. Reisijaveoteenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eriliiki isikuandmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajadus, aga ka laste puhul laste ja saatjate reisimise kohta). Õigusaktidest tulenevalt on teenuseosutajal kohustus edastada isikuandmeid õiguskaitseorganitele.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust ÜMile. Iga reisijaveoteenuse osutaja ja reisijaveoteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.5. VIISATEENUSE OSUTAMINE JA VAHENDAMINE

Viisateenuse osutamiseks vajame teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, kehtiva reisidokumendi andmed, sihtriik, viisa soovitav kehtivuse aeg, sihtriigi külastamise põhjus ja muud külastatavate riikide poolt kohustuslikuks tehtud andmed.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust ÜMile. Iga teenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.6. REISIMISEGA SEOTUD KINDLUSTUSTEENUSE VAHENDAMINE

Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise osutamiseks vajame teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed jne. Vastava lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed teie või teie pereliikme haigestumise kohta (eelkõige reisitõrkekindlustuse kindlustusjuhtumi puhul), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta, aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed.

Esitatud isikuandmed edastame reeglina kindlustusandjale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust ÜMile.

3.1.7. TRANSPORDIVAHENDI RENDITEENUSE OSUTAMINE VÕI VAHENDAMINE

Transpordivahendi renditeenuse osutamiseks või vahendamiseks vajame teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi andmed vajalikus ulatuses, krediitkaardi andmed jne. Lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed teie eelistuste kohta erinevate autode valikul, isikud, kes autos sõidavad, sõitude ajad ja trajektoorid. Rõhutame, et asjad, mida jätate autosse, võivad samuti teie kohta andmeid sisaldada.

Transpordivahendi renditeenuse vahenduse korral edastame esitatud isikuandmed konkreetsele transpordivahendi renditeenuse osutajale, kellelt nõuame isikuandete töötlemise vastavust ÜMile.

3.2. ANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE ASI GOTRAVEL VEEBILEHTEDEL JA UUDISKIRJALISTIS

3.2.1. Meie internetikeskkonnad gotravel.ee, osturalli.gotravel.ee, tourest.gotravel.ee, loterii.gotravel.ee, incoming.gotravel.ee, events.gotravel.ee ja teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP-aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus teie arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot, sh lehekülgede külastamise ajalugu.

Me kasutame kogutud infot selleks, et muuta oma internetikeskkonda paremaks, lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Samuti võime kasutada teie IP-aadressi, et diagnoosida probleeme meie serveris, aga ka veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, mis aitab meil kindaks teha veebikeskkonna külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka nn küpsiseid ehk cookies’ite süsteemi. Siin ja järgnevates punktides oleme kirjeldanud kõige üldisemaid andmete töötlemise põhimõtteid veebis, täpsemalt loe siit: https://gotravel.ee/veebilehe-andmete-tootlemise-pohimotted.

3.2.2. Kui olete avaldanud soovi või andnud nõusoleku uudiskirjade ja reklaami saamiseks või osalete meie korraldatavatel või vahendatud loosimistel või muudes kampaaniates, küsime teie nime ja kontaktandmeid. Seda infot kasutame teile uudiste ja muu sarnase teabe saatmiseks meie ettevõtte ja pakutavate teenuste kohta, mis teile võib huvi pakkuda. Me ei kontakteeru teiega tihemini kui 10 korda kuus. Meie uudiskiri võib aeg-ajalt sisaldada linke teistele internetikeskkondadele. Meie ettevõte ei ole vastutav ei nende keskkondade sisu ega ka privaatsuspoliitika eest. Kui te ei soovi enam meie uudiskirja saada, saate lõpetada selliste kirjade saamise, vajutades iga uudiskirja all asuvale lingile. Võime kasutada teie e-postiaadressi ka selleks, et näidata teile sihitud reklaami teistes kanalites, aga seda ainult juhul, kui need kanalid on kirjeldatud veebilehe koostööpartnerite all siin: https://gotravel.ee/veebilehe-andmete-tootlemise-pohimotted.

3.2.3. Kui soovite sisestada tellimust või saata reisipäringut meie internetikeskkonna vahendusel, vajame teie kontaktandmeid nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadress ning mõningatel juhtudel ka reisijate sünniaega, eelistatud reisiaega ja muid andmeid. Seda infot vajatakse vaid selleks, et saada täpsemat teavet ning võimalust astuda teiega kontakti informatsiooni osas, mis puudutab teie tellimust ja teiega sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmist. Me jagame teie isikuandmeid ainult ettevõtetega, kes on seotud vahetu teenuse osutamisega teile. Tellimuse koostamise ajal võime küsida teilt ka infot, mis puudutab tellimuse eest tasumist, nagu näiteks krediitkaardi number või pangamakse detailid. Kasutame seejuures turvalist online-ühendust, et teie isikuandmed oleksid kaitstud.

4. MILLAL JA KUIDAS MEIE ETTEVÕTE ANDMEID HOIAB

4.1. Teie kohta kogutud andmeid, mis on saadud teie ostude kaudu, hoitakse meie ettevõttes ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg. Kui andmesubjekt avaldab soovi olla unustatud, kustutame tema andmed määral, mida seadusandlus ei reguleeri, ehk säilitatakse vaid seaduses nõutud andmed. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, millist administreerib kolmas osapool, kes asub Eesti Vabariigis. Kõnealune kolmas osapool ei oma ligipääsu andmetele ega kasuta teie isikuandmeid muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks.

5. MILLAL JA KUIDAS MEIE ETTEVÕTE TEIE ISIKUANDMEID KASUTAB

5.1. Peamiselt kasutatakse teie isikuandmeid teiega kokkuleppel teile teenuse osutamiseks.

5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada meie internetikeskkonda vastavalt teie eelistustele, huvidele ja vajadustele, et õppida paremini tundma teie soove ja eelistusi ning parendada meie internetikeskkonda teenuse osutamise aspektist.

5.3. Kui olete andnud nõusoleku meilt uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste jms saamiseks, saadame teile soovitud infot. Teil on võimalus sellistest e-kirjadest igal ajahetkel loobuda, kasutades linki kirja jaluses.

5.4. Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

5.5. Samuti võime jagada teie isikuandmeid, kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, teie eluliste vajaduste täitmisest või seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või muu sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et teie isikuandmed oleksid piisavalt kaitstud.

5.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik teiega ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse teie isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks nõusolek teie isikuandete kasutamiseks ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume teil enne auhinnamängudel osalemist eelnevalt hoolikalt tutvuda auhinnamängu tingimustega.

6. ISIKUANDMETE LIIKUMINE VÄLJAPOOLE ELI VÕI NENDEGA VÕRDSUSTATUD PIIRKONDI

6.1. Meie asume Eesti Vabariigis, mis on Euroopa Liidu üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida kogume, töödeldakse peamiselt Eesti Vabariigis. Juhul kui teenuse osutamise käigus on lepingu täitmiseks vaja edastada andmeid väljapoole Euroopa Liitu või sellega võrdsustatud riike, on ÜMi Art 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse tase väljaspool ELi piire vähemalt samal tasemel, kui see on ELi piires. Teatame, et meie ettevõttel ei ole muid seaduslikke vahendeid sellise garantii andmiseks kui lepingulised, st saame nendelt ettevõtjatelt, kellega on võimalik lepinguid sõlmida ja lepingu tingimusi läbi rääkida, saada kinnituse vastava kaitse piisavuse osas ning kohustada neid vastavat kaitset ise garanteerima, kuid me ei suuda mingilgi moel garanteerida sellise meetme piisavust ning ÜMi nõuetele vastavust.

6.2. Kui vastava teenuse osutajaga ei õnnestu saada kokkuleppele isikuandmete kaitse taseme vastavuses ÜMi nõuetega, hoiatame teid, et vastavas sihtriigis ei ole andmete kaitse samal heal tasemel, kui seda kehtestab Üldmäärus, ning samas selgitame, et meil puuduvad võimalused mingilgi moel garanteerida sellises sihtkohariigis isikuandmete kaitse kõrget taset. Kui te sellest hoiatusest hoolimata soovite teenust, võtame teilt selle kohta eraldi nõusoleku, et võime teie isikuandmeid sellisesse sihtkohariiki saata.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

7.1. Privaatsusteave on mõeldud teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet meie ettevõte teie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui teil on küsimusi, mis puudutavad teie isikuandmeid, palun võtke ühendust meiega e-postiaadressil turundus@gotravel.ee või otse andmekaitsespetsialistiga, kelle andmed leiate altpoolt.

7.2. Kui soovite teada, kas meie ettevõte töötleb teie isikuandmeid, soovite ligipääsu oma isikuandmetele, tutvuda oma isikuandmetega, isikuandmeid parandada või kustutada või isikuandmete töötlemist piirata, nõusolekuid tagasi võtta või esitada vastuväite teie isikuandmete töötlemisele, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil turundus@gotravel.ee või kontakteeruge otse andmekaitsespetsialistiga, kelle andmed leiate altpoolt.

7.3. Teil on õigus oma andmete ülekandmisele. Võimaldame teil masinloetaval kujul saada oma valdusesse enda isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada. Siin ei saa me aga tagada, et teine teenusepakkuja on võimeline teie isikuandmeid vastu võtma. Andmete ülekandmise õigus on piiratud teie poolt meile esitatud struktureeritud andmetega üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul; õigus rakendub ainult andmetele, mida me kasutame teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel. Vastava õiguse teostamisel peame arvestama ka kolmandate isikute õigusega privaatsusele.

Andmete ülekandmise õiguse kasutamiseks palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil turundus@gotravel.ee või kontakteeru otse andmekaitsespetsialistiga, kelle andmed leiate altpoolt.

8. TEIE ANDMETE TURVALISUS

8.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida sisestate meie internetikeskkonnas, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Uuendame ja testime kasutatavaid kaitsetehnoloogiaid regulaarselt. Meie internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Ligipääs teie isikuandmetele on piiratud vaid nende töötajatega, kes vajavad sellist informatsiooni teile kokkulepitud teenuse osutamiseks, või muul seaduslikul alusel.

8.2. Me kasutame mõistlikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid, ja meie tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid peame vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline ehk nn häkkimiskindel. Kaitske end ja aidake meil ennetada arvutikuritegusid sellega, et väga tähelepanelikult hoiate ja kaitsete enda paroole (salasõnu). Meie internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware). Kui kahtlustate, et teie kontole on sisse murtud, palun võtke viivituseta ühendust spetsialistiga.

8.3. Eelnenud meetmetele lisaks koolitame oma töötajaid, saavutamaks töötajate suuremat teadlikkust isikuandete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Meie pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõttesisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.

9. PRIVAATSUSTEABE MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

9.1. Nagu iga organisatsioon nii ka meie ettevõte muutub ajas ja ruumis, mistõttu võib tulevikus tekkida vajadus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et meil on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest teid ette teavitamata. Muudatused avaldame samal Privaatsusteabe veebilehel. Me võime küll teid teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kõige kindlam on, kui te ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega.

10. TÖÖTAJATE PRIVAATSUSTEAVE

10.1. Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele.

11. KÜSIMUSED, KAEBUSED

11.1. Kui teie isikuandmed on muutunud või kui teil on täiendavaid küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke meiega ühendust. Vastame seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Olge samas valmis, et isikuandmete kaitse raames võime teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot, enne kui küsimustele vastame. Peame olema kindlad, et info läheb ainult õigele inimesele. Enamasti korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, mille olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

11.2. Juhul, kui leiate, et teie isikuandmetega on käitutud privaatsusteavet rikkudes või hooletult või kui teil on küsimusi, on teil alati õigus kontakteeruda meie andmekaitsespetsialistiga:
Ingrid Kä0
Go Groupi andmekaitsespetsialist
Toompuiestee 37, Tallinn
+372 631 0110
juhatus@gotravel.ee

11.3. Teil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole saab pöörduda ka konsultatsiooni või abi saamiseks kõikides isikuandmete kaitse küsimustes.